Đánh Giá Chất Lượng Nước Giếng Khoan Ở Xã Tân Thạnh Huyện Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp

Tóm tắt

Nước giếng khoan là một trong các nguồn nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nước sạch cho người dân xã Tân Thạnh huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp. Trong bài viết này, tác giả phân tích mẫu nước và đối chiếu với bộ tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 09MT:2015/BTNMT để đánh giá chất lượng nước ngầm. Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan cho thấy giá trị của pH, nitrat, sulphate, clorua nằm trong tiêu chuẩn cho phép (QCVN 09MT:2015/BTNMT); hàm lượng Fe tổng dao động trong khoảng 1,59- 2,50 mg/L và độ đục khoảng 9,1-26,3 NTU vượt giới hạn cho phép của nước sinh họat (QCVN 02-2009-BYT sắt là 0,5 mg/L và độ đục nhỏ hơn 5 NTU). Do đó cần quan tâm và có hướng xử lý hàm lượng sắt trong nước trước khi sử dụng.

Từ khoá

Chất lượng nước ngầm; Đồng Tháp; Nước giếng khoan

Tài liệu tham khảo

Bùi Hữu Long (2011). Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Đồng Nai. Luận văn Đại học chuyên ngành môi trường. Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, (tr 39-40).


Cục quản lí tài nguyên nước (2016). Báo cáo tình hình quản lí tài nguyên nước (Tp Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp).


Đỗ Trọng Sự (1997). Hiện trạng ô nhiễm nước dưới đất ở một số khu dân cư kinh tế quan trọng thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 14(6), 54-61.


Lê Huy Bá (2000). Độc học Môi trường. NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, tr. 23-27.


Lê Trình (2003). Quan trắc và kiểm soát môi trường nước. NXB KH – KT, tr. 10-17.


Lê Văn Khoa (1995). Môi trường và ô nhiễm, NXB Giáo dục, tr. 21-23.


Lê Văn Khoa (2002). Khoa học Môi trường. NXB Giáo Dục Hà Nội, tr. 31-34.


Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Công Hào (2010). Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện Nhà Bè. Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường. Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM, tr. 39-41.


Nguyễn Ngọc Dung (1999). Xử lý nước cấp. NXB Xây dựng, tr.55-61.


Nguyễn Văn Phước (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Phượng, Phan Xuân Thạnh (2005). Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường – Phần I: Phân tích chất lượng nước. NXB ĐHQG TP HCM, tr. 9-28.


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09MT:2015/BTNMT.


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02: 2009/BYT.


Võ Thành Danh (2010). Đánh giá nhận thức của người dân về ô nhiễm nguồn nước sông. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 15b, 38-45.