Cải cách hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đài Loan

Tiếng Việt

Tóm tắt

Abstract

Tài liệu tham khảo

[1] Yash Gai và Guido Galli, Các tiến trình xây dựng hiến pháp và dân chủ hóa (Constitution building processes and democratization), Institute for democracy and electoral assistance, 2006.
[2] Shelley Rigger gọi trường hợp dân chủ hóa của Đài Loan là “trường hợp tốt nhất” (“best-case”): Shelley Rigger, “Trường hợp dân chủ hóa tốt nhất của Đài Loan” (“Taiwan's Best-Case Democratization”) trong Orbis (Foreign Policy Research Institute), Volume 48, Issue 2, Spring 2004, tr. 285-292
[3] Tôn Trung Sơn cho rằng muốn chính quyền tổ chức hoàn hảo, làm nhiều việc tốt thì phải “dùng hiến pháp năm quyền” để tổ chức chính phủ (bài giảng năm 1924): Tôn Trung Sơn, Chủ nghĩa Tam dân, Viện Thông tin KHXH, Hà Nội, 1995, tr.307; Xem thêm: Đoàn Thêm, “Lược khảo về hiến pháp các nước Á-châu: IX. Trung Hoa Dân Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Hành chánh, Tập IV - Số 2, tháng 2 - 1960, tr.1 - tr.28
[4] Nguyễn Đình Liêm, Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Đài Loan, NXB Khoa học Xã hội, 2006.
[5] Nguyễn Huy Vũ và Nguyễn Huy Thọ, Vài nét về quá trình dân chủ hóa ở Đài Loan, bài viết tham gia Hội thảo Hè 2006 (Berkeley, California, USA, 28 - 29/7/2006).
[6] Hoàng Gia Thụ, Đài Loan tiến trình hóa rồng, NXB Văn hóa Thông tin, 1994.
[7] Randall Peerenboom và Weitseng Chen, “Phát triển Pháp trị” (“Developing the Rule of Law”), Sự thay đổi chính trị ở Trung Quốc: các so sánh với Đài Loan (Political Change in China: Comparisons with Taiwan ), Bruce Gilley và Larry Diamond chủ biên (2008).
[8] Hoàng Gia Thụ, Sđd, tr. 604
[9] Hoàng Gia Thụ, Sđd, tr. 607
[10] Hoàng Gia Thụ, Sđd, tr. 735
[11] Park Won-Soon, Dân chủ hóa ở Hàn Quốc và ảnh hưởng của nó lên Hiến pháp (Democratization in Korea and Its Influence on the Constitution), The Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS) - Australian National University: rspas.anu.edu.au/pah/human_rights/papers/2001/Park.rtf, tr.3.
[12] Lịch sử Hiến pháp, Hiến pháp Đài Loan và các điều sửa đổi, (Constitution of the Republic of China (Taiwan)), www.president.gov.tw/.../document_content.php?...
[13] Yoshiyuki Ogasawara, Cải cách hiến pháp và dân chủ hóa ở Đài Loan (Constitutional Reform and Democratization in Taiwan), Tokyo University of Foreign Studies: http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/ogasawara/paper/e paper2.html
[14] Chen Shui-bian, Diễn văn nhậm chức (Inauguration speech), May 20th 2000, Taipei:
http://ken_davies.tripod.com/inaugural.html
[15] Chen Shui-bian, Diễn văn nhậm chức: “Lát đường cho một Đài Loan bền vững” (Inaugural Speech "Paving the Way for a Sustainable Taiwan"), 20 May 2004, www.libg.org.uk/.../040520%20President%20Chen %20Inauguration.pdf
[16] Wen-chen Chang khi so sánh 3 bản hiến pháp Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã nêu lên 3 mô hình ra đời của hiến pháp, chỉ có Hiến pháp Nhật Bản thuộc về mô hình “thúc đẩy dân chủ”, Hiến pháp Đài Loan có thể coi là “viết ra bởi Quốc dân đảng, cho Quốc dân đảng”: Wen-chen Chang, Nền tảng Đông Á cho chủ nghĩa hợp hiến: tái thiết ba mô hình (East Asian Foundation for Constitutionalism: Three Models Reconstructed), National Taiwan University Law Review, Vol. 3:2, tr.126
[17] Masahiro Wakabayashi, “Dân chủ hóa các chế độ chính trị ở Đài Loan và Hàn Quốc: Một nghiên cứu so sánh” (“Democratization of the Taiwanese and Korean political Regimes: a comparative study”), Tạp chí Các nền kinh tế đang phát triển (The Developing Economies), XXXV-4 (December 1997), tr.422 -39.
[18] Park Won-Soon, Sđd; Hsin-huang Michael Hsiao, Xét lại kinh nghiệm dân chủ hóa Đài Loan (Recapturing Taiwan's Democratization Experience), Conference 15-17 September 2005, Taipei, Taiwan (WFDA, World Forum for Democratization in Asia: www.wfda.net/UserFiles/File/Hsiao.pdf
[19] Shelley Rigger, Sđd, tr. 289-292.