Bán tinh sạch và ứng dụng enzyme pectinase từ nấm mốc Aspergillus niger vào xử lý nước ép táo và nho

Tiếng Việt

Tóm tắt

Tóm tắt Enzyme pectinase sử dụng trong nghiên cứu hoạt tính 194 UI/mL từ Aspergillus niger bước đầu tinh sạch bằng các phương pháp khác nhau: tủa muối, tủa bằng dung môi hữu cơ, lọc màng. Chế phẩm sau tinh sạch bằng lọc màng ứng dụng để tăng hiệu suất thu hồi, làm trong dịch ép táo và nho. Kết quả cho thấy sử dụng enzyme pectinase xử lý puree táo ở nhiệt độ phòng, nồng độ enzyme 8% (v/w), thời gian ủ 150 phút cho hiệu suất trích ly 82,7% tăng gần 24%, độ trong tăng 36%, độ nhớt giảm 18,8% so với mẫu không sử dụng enzyme. Đối với puree nho xử lý bằng enzyme pectinase ở nhiệt độ phòng, nồng độ enzyme 5% (v/w), thời gian ủ 120 phút cho hiệu suất trích ly 87,2% tăng gần 8,1%, độ trong tăng 66,7%, độ nhớt giảm 23,8% so với mẫu đối chứng. Abstract The study used pectinase enzyme with activity of 194 UI/mL from Aspergillus niger initially purified by different methods: precipitation of salt, precipitation of organic solvents, membrane filtration. Post-purification preparations by membrane filtration application to increase recovery efficiency, transparency of apple and grape juice. The results showed that using pectinase enzyme with apple puree at room temperature, enzyme concentration 8% (v/w), incubation time 150 minutes gave an extraction efficiency of 82.7%, increased by 24%, transparency increased by 36%, viscosity down 18.8% compared with control sample. Using pectinase enzyme with grape puree at room temperature, enzyme concentration 5% (v/w), incubation time 120 minutes gave an extraction efficiency of 87.2%, increased by 8,1%, transparency increased by 66.7%, viscosity decreased by 23,8 % compared with the control sample.

Từ khoá

độ trong, hiệu suất thu hồi, nho, pectinase, táo

Tài liệu tham khảo

Ajayi, A. A., Peter-Albert, C. F., Akeredolu, M., & Shokunbi, A. A. (2015). Clarification of tomato juice with polygalacturonase obtained from tomato fruits infected by aspergillus niger. Pakistan Journal of Biological Sciences, 18(2), 74-80. doi:10.3923/pjbs.2015.74.80


Barman, S., Sit, N., Badwaik, L., & Deka, S. (2015). Pectinase production by Aspergillus niger using banana (Musa balbisiana) peel as substrate and its effect on clarification of banana juice. Journal of Food Science and Technology, 52(6), 3579-3589. doi:10.1007/s13197-014-1413-8


Huo, Y., Khatri, N., Hou, Q., Gilbert, J., Wang, G., & Man, H.-Y. (2015). The deubiquitinating enzyme USP 46 regulates AMPA receptor ubiquitination and trafficking. Journal of Neurochemistry, 134(6), 1067-1080. doi:10.1111/jnc.13194


Huynh, O. N., & Tran, H. N. (2008). Thu nhận enzyme pectinase từ A. niger tinh sạch bằng phương pháp lọc gel và lọc màn [Obtained pectinase enzyme from purified A. niger by gel filtration and screen filtration]. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 11(8), 46-50.


Huynh, T. P. P., & Do, H. T. (2018). Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp enzyme pectinase từ Aspergillus niger trên nguồn cơ chất vỏ cam [Investigation of factors affecting the ability of pectinase enzyme]. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm, 16(1), 79-88.


Kant, S., Vohra, A., & Gupta, R. (2013). Purification and physicochemical properties of polygalacturonase from Aspergillus niger MTCC 3323. Protein Expression and Purification, 87(1), 11-16. doi:10.1016/j.pep.2012.09.014


Le, M. T. (2006). Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men [The methods of analysis of fermentation technology]. Hanoi, Vietnam: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.


Mohsen, S. M., Bazaraa, W. A., & Doukani, K. (2009). Purification and characterization of Aspergillus niger U-86 polygalacturonase and its use in clarification of pomegranate and grape juices. Paper presented at the 4th Conference on Recent Technology in Agriculture, 84, 805-816.


Nakkeeran, E., Umesh-Kumar, S. & Subramanian, R. (2011). Aspergillus carbonarius polygalacturonases purified by integrated membrane process and affinity precipitation for apple juice production. Bioresource Technology, 102(3), 3293-3297. doi:10.1016/j.biortech.2010.10.048


Nguyen, P. N. M., Ly, B. N., Chau, A. T. D., & Che, H. V. (2011). Tác động enzyme pectinase đến khả năng trích ly dịch quả và các điều kiện lên men đến chất lượng rượu vang xoài sau thời gian lên men chính [Effects of pectinase enzyme on juice extraction and fermentation conditions on mango wine quality after main fermentation time]. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 20a, 127-136.


Nisha, M. (2016). Efficacy of purified pectinase obtained from paecilomyces variotii in extraction and clarification of juice from grapes and pomegranate fruits. International Journal of Pharma and Bio Sciences, 7(4B), 479-484. doi:10.22376/ijpbs.2016.7.4.b479-484


Pan, X., Li, K., Ma, R., Shi, P., Huang, H., Yang, P., …Yao, B. (2015). Biochemical characterization of three distinct polygalacturonases from Neosartorya fischeri P1. Food Chemistry, 188, 569-575. doi:10.1016/j.foodchem.2015.05.022


Pham, T. H. N., Mach, T. T. P., & Nguyen, T. M. (2012). Tối ưu điều kiện làm trong dịch nho ép bằng enzyme pectinase [Optimizing the working conditions in grape juice with pectinase enzyme]. Tạp chí khoa học Công nghệ Thủy sản, 3, 53-57.


Phan, D. T. T., Pham, L. T. N., Ngo, C. T. B., & Tran, D. Q. (2018). Phân lập và sàng lọc một số chủng nấm mốc phục vụ cho nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gen pectinase [Isolation and screening of some mold strains to serve research on cloning and expression of pectinase gene]. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 127(1C), 95-106.


Raghunath, R., Murthy, S. K. R., Sneha, G., Shabana, S., Syama, A., & Radhika, V. S. (2008). Partial purification and biochemical characterization of extracellular pectinase from Aspergillus niger isolated from groundnut seeds. J. Appl. Biosci., 9(1), 378-384.


Sharma, H. P., Patel, H., & Sugandha (2016). Enzymatic added extraction and clarification of fruit juices. Journal Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57(6), 1215-1227. doi:10.1080/10408398.2014.977434


Srivastava, S., & Tyagi, S. K. (2013). Effect of enzymatic hydrolysis on the juice yield from apple fruit (Malus domestica) pulp. International Journal of Biotechnology and Bioengineering Research, 4, 299-306.


Tran, T. T. (2013). Phân lập và tuyển chọn một số dòng Aspergillus niger sinh pectin methylesterase hoạt tính cao [Isolation and selection of a number of strains of Aspergillus niger producing highly active pectin methylesterase]. Can Tho, Vietnam: Trường Đại học Cần Thơ.


Yusof, S., & Ibrahim, N. (1994). Quality of soursop juice after pectinase enzyme treatment. Food Chemistry, 51(1), 83-88. doi:10.1016/0308-8146(94)90052-3