Tạp chí Biomedical Research and Therapy

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 204
  • Tổng số trích dẫn: 199
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 40
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 47
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 58
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 94
  • H-index: 6
  • Số bài báo được trích dẫn: 69
(Trích dẫn không rõ năm: 13)