Tạp chí Biomedical Research and Therapy

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 128
  • Tổng số trích dẫn: 125
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 27
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 34
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 41
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 48
  • H-index: 5
  • Số bài báo được trích dẫn: 46
(Trích dẫn không rõ năm: 7)