Tạp chí Biomedical Research and Therapy

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 128
  • Tổng số trích dẫn: 115
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 26
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 31
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 39
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 43
  • H-index: 5
  • Số bài báo được trích dẫn: 41
(Trích dẫn không rõ năm: 3)