Tạp chí VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 473
  • Tổng số trích dẫn: 158
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 7
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 14
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 5
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 138
  • H-index: 6
  • Số bài báo được trích dẫn: 69
(Trích dẫn không rõ năm: 33)