Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 489
  • Tổng số trích dẫn: 965
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 26
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 44
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 417
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 471
  • H-index: 14
  • Số bài báo được trích dẫn: 231
(Trích dẫn không rõ năm: 77)