Tạp chí Vietnam Journal of Computer Science

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 164
  • Tổng số trích dẫn: 739
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 7
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 13
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 224
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 497
  • H-index: 15
  • Số bài báo được trích dẫn: 89
(Trích dẫn không rõ năm: 51)