Tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 777
  • Tổng số trích dẫn: 4
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 2
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 0
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 2
  • H-index: 1
  • Số bài báo được trích dẫn: 3
(Trích dẫn không rõ năm: 2)