Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 735
  • Tổng số trích dẫn: 55
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 8
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 7
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 40
  • H-index: 3
  • Số bài báo được trích dẫn: 31
(Trích dẫn không rõ năm: 21)