Tạp chí Journal of Science: Advanced Materials and Devices

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 331
  • Tổng số trích dẫn: 1021
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 65
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 71
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 647
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 303
  • H-index: 14
  • Số bài báo được trích dẫn: 143
(Trích dẫn không rõ năm: 29)