Tạp chí Vietnam Journal of Biotechnology

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 394
  • Tổng số trích dẫn: 0
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 1
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 4
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 10
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 4
  • H-index: 0
  • Số bài báo được trích dẫn: 0