Tạp chí East-West Journal of Mathematics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 209
  • Tổng số trích dẫn: 255
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 13
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 14
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 88
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 143
  • H-index: 7
  • Số bài báo được trích dẫn: 70
(Trích dẫn không rõ năm: 20)