Tạp chí Biomedical Research and Therapy

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 513
  • Tổng số trích dẫn: 345
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 58
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 69
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 139
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 203
  • H-index: 8
  • Số bài báo được trích dẫn: 84
(Trích dẫn không rõ năm: 20)