Tạp chí Acta Mathematica Vietnamica

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 609
  • Tổng số trích dẫn: 1256
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 44
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 67
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 546
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 637
  • H-index: 17
  • Số bài báo được trích dẫn: 259
(Trích dẫn không rõ năm: 93)