University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam

Kết quả
  • 29 bài báo
  • 90 trích dẫn
  • 81 tác giả
  • 7 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 76 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 2 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa