School of Chemical Engineering, Hanoi University of Sience and Technology, 1 Dai Co Viet Road, Hanoi, Vietnam

Kết quả
  • 1 bài báo
  • 25 trích dẫn
  • 5 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa