Institute of Problems of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Academician Semenov avenue 1, Chernogolovka, Moscow region, 142432 Russian Federation

Kết quả
  • 2 bài báo
  • 12 trích dẫn
  • 9 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 4 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa