Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology 18 Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Kết quả
  • 29 bài báo
  • 170 trích dẫn
  • 116 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 5 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 111 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa