Department of Physics, University of South Florida, Tampa, FL 33620, USA

Kết quả
  • 5 bài báo
  • 26 trích dẫn
  • 39 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 4 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 34 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 11 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 2 lĩnh vực nữa