CEA-LETI-MNATEC, 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9

Kết quả
  • 5 bài báo
  • 193 trích dẫn
  • 12 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 5 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 7 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 4 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa