Aix Marseille Université, CNRS, CINaM UMR 7325, Campus de Luminy, Case 913, 13288 Marseille, France

Kết quả
  • 1 bài báo
  • 10 trích dẫn
  • 3 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa