VNU Journal of Science: Policy and Management Studies

Kết quả
  • 138 bài báo
  • 12 trích dẫn
  • 183 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 145 tác giả nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực