VNU Journal of Science: Legal Studies - 2010

Kết quả
  • 32 bài báo
  • 8 trích dẫn
  • 22 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 17 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực