VNU Journal of Science: Legal Studies - Vol. 25, No. 2 (2009)

Kết quả
  • 9 bài báo
  • 6 trích dẫn
  • 9 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 1 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 4 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 2 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực