VNU Journal of Science: Legal Studies - 2006

Kết quả
  • 35 bài báo
  • 8 trích dẫn
  • 27 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 22 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 4 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực