VNU Journal of Science: Legal Studies

Kết quả
  • 456 bài báo
  • 100 trích dẫn
  • 278 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 9 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 145 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 15 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực