Journal of Advanced Engineering and Computation - 2017

Kết quả
  • 16 bài báo
  • 7 trích dẫn
  • 29 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 24 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 18 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí