Journal of Advanced Engineering and Computation

Kết quả
  • 64 bài báo
  • 7 trích dẫn
  • 141 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 136 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí