Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology - No. 4 (2014)

Kết quả
  • 19 bài báo
  • 191 trích dẫn
  • 95 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 1 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 90 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa