Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology - Vol. 5, No. 2 (2014)

Kết quả
  • 20 bài báo
  • 139 trích dẫn
  • 83 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 1 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 78 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa