Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology - Vol. 4, No. 1 (2013)

Kết quả
  • 19 bài báo
  • 184 trích dẫn
  • 102 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 2 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 97 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa