Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology - No. 1 (2012)

Kết quả
  • 24 bài báo
  • 233 trích dẫn
  • 85 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 80 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa