Nguyen Manh Khai

Kết quả
  • 10 bài báo
  • 58 trích dẫn
  • 30 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 6 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 25 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 5 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực