Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kết quả
  • 24 bài báo
  • 0 trích dẫn
  • 17 tác giả
  • 15 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 7 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 12 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 8 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 10 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa