Trần Thị Ánh

Kết quả
  • 14 bài báo
  • 2 trích dẫn
  • 41 tác giả
  • 7 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 1 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 36 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 4 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 2 tạp chí nữa