Đỗ Thị Hiền

Kết quả
  • 9 bài báo
  • 0 trích dẫn
  • 17 tác giả
  • 7 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 12 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Hiện 2 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 4 lĩnh vực nữa