Nguyễn Thị Mai Hương

Kết quả
  • 14 bài báo
  • 0 trích dẫn
  • 27 tác giả
  • 8 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 22 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 3 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 3 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa