Đặng Văn Sơn

Kết quả
  • 9 bài báo
  • 0 trích dẫn
  • 22 tác giả
  • 7 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 2 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 17 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 6 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 2 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa