Yudy Surya Irawan

Kết quả
  • 2 bài báo
  • 0 trích dẫn
  • 4 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa