Dang Thanh Tran

Kết quả
  • 9 bài báo
  • 35 trích dẫn
  • 49 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 4 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 44 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 22 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa