Thi Ha Lien Nghiem

Kết quả
  • 7 bài báo
  • 132 trích dẫn
  • 33 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 5 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 28 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 17 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa