Xuan Nghia Nguyen

Kết quả
  • 5 bài báo
  • 165 trích dẫn
  • 30 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 4 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 25 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 9 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa