Hung Thang Bui

Kết quả
  • 11 bài báo
  • 166 trích dẫn
  • 37 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 4 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 32 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 21 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa