Bach Thang Phan

Kết quả
  • 3 bài báo
  • 8 trích dẫn
  • 21 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 16 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 4 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 2 lĩnh vực nữa