Thi Xuan Mai

Kết quả
  • 5 bài báo
  • 8 trích dẫn
  • 22 tác giả
  • 4 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 1 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 17 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 3 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 4 lĩnh vực nữa