Son Tung Bui

Kết quả
  • 7 bài báo
  • 48 trích dẫn
  • 20 tác giả
  • 3 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 15 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 9 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa