Van Dung Nguyen

Kết quả
  • 4 bài báo
  • 16 trích dẫn
  • 19 tác giả
  • 3 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 14 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 3 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa