Hai Doan Do

Kết quả
  • 10 bài báo
  • 89 trích dẫn
  • 41 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 36 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 18 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa