Anh Tuan Nguyen

Kết quả
  • 15 bài báo
  • 12 trích dẫn
  • 42 tác giả
  • 7 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 37 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 16 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 2 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa