Anh Tuan Nguyen

Kết quả
  • 19 bài báo
  • 20 trích dẫn
  • 49 tác giả
  • 9 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 44 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 14 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 4 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa