Xuan Phuc Nguyen

Kết quả
  • 20 bài báo
  • 300 trích dẫn
  • 67 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 2 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 62 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 2 lĩnh vực nữa